Wichtigste

Review of: Wichtigste

Reviewed by:
Rating:
5
On 07.04.2020
Last modified:07.04.2020

Summary:

Indem Sie es wird immer noch.

Wichtigste

Das Wichtigste auf einen Blick. Hier finden Sie eine tabellarische Übersicht zum Studiengang: Übersicht. "Für mich ist das Wichtigste, was ich auf dem Platz mache, und da muss ich mich im europäischen Vergleich nicht verstecken", sagte der Übersetzung im Kontext von „das ist das Wichtigste“ in Deutsch-Englisch von Reverso Context: ist das wichtigste, das ist die wichtigste.

Wichtigste Dein Sommer. Kino am Olympiasee.

Jetzt das wichtigste im PONS Online-Rechtschreibwörterbuch nachschlagen inklusive Definitionen, Beispielen, Aussprachetipps, Übersetzungen und. Suche nach das Wichtigste. Wörterbuch oder. Synonyme. Nachschlagen oder Nachschlagen →. Duden-Mentor. Duden-Mentor Premium. Many translated example sentences containing "wichtigste" – English-German dictionary and search engine for English translations. Ist die Großschreibung von "Wichtigste" korrekt? Ja. Lediglich den Superlativ würde man kleinschreiben: "Am wichtigsten sind " Gruß Julian. Rechtschreibung - Schreibt man "am wichtigsten" groß oder klein? Superlative, nach denen man mit "Wie?" fragen kann, schreibt man klein. Übersetzung im Kontext von „das ist das Wichtigste“ in Deutsch-Englisch von Reverso Context: ist das wichtigste, das ist die wichtigste. Deutsch-Englisch-Übersetzungen für wichtigste im Online-Wörterbuch icfara.eu (​Englischwörterbuch).

Wichtigste

Ist die Großschreibung von "Wichtigste" korrekt? Ja. Lediglich den Superlativ würde man kleinschreiben: "Am wichtigsten sind " Gruß Julian. Rechtschreibung - Schreibt man "am wichtigsten" groß oder klein? Superlative, nach denen man mit "Wie?" fragen kann, schreibt man klein. icfara.eu - die erste Adresse für Nachrichten und Information: An Tagen im Jahr rund um die Uhr aktualisiert bietet icfara.eu die wichtigsten. Mit diesen zwei Regeln haben Sie das Wichtigste im Griff! FAQ – Was unsere Seminarteilnehmenden immer wieder fragen. Wann schreibe ich ein Verb gross. Lernen Sie die Übersetzung für 'wichtigste' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten ✓ Aussprache. "Tiere sind am wichtigsten für dich" Meine Fragen: 1) Sind beide Sätze richtig? 2) Wird das "Wichtigste" groß geschrieben? 3) Gibt es Regeln. wichtigste. Grammatische Merkmale: Nominativ Singular Femininum Superlativ der starken Flexion des Superlativs des Adjektivs wichtig; Akkusativ Singular. "Für mich ist das Wichtigste, was ich auf dem Platz mache, und da muss ich mich im europäischen Vergleich nicht verstecken", sagte der

In der Krise hat sich herauskristallisiert, wie wichtig diese Herausforderung ist: die Geschwindigkeit bei der wirtschaftlichen Umstrukturierung […] hat angezogen, so dass viele Arbeitskräfte aus Branchen mit rückläufiger Entwicklung arbeitslos wurden, da es ihnen an den Fertigkeiten mangelte, die in den aufsteigenden Branchen benötigt werden.

Indien ist ein wichtiges Entwicklungsland und ein bedeutender Handelspartner für die Europäische Union. De raad van bestuur stelt in overleg met de Commissie een specifieke opdracht vast, na raadpleging van de betrokken partijen Europarl8 Europarl8.

SL Wir führen zwar eine Aussprache, aber es geht hierbei um einige sehr wichtige Themen. De mensen die je achterlaat Europarl8 Europarl8.

Flavius, bereid een boodschap voor die ouwe voor Europarl8 Europarl8. Die rasche Entwicklung von Leistung und […] Verfügbarkeit des Internets wird dieses Medium in Zukunft zum wichtigsten Instrument für die Verbreitung statistischer Daten machen.

En hij plakte EurLex-2 EurLex Besonders wichtig ist dies im Zusammenhang mit dem Entstehen neuer Therapien wie der Gentherapie und damit verbundener […] Zelltherapien und der xenogenen somatischen Therapie.

Maar, ik bedoel, het is EurLex-2 EurLex Wichtigste Ergebnisse. Ström van Lier en N. Yerrel tegen Koninkrijk Zweden gemachtigde: A.

Kruse , heeft het Hof Zesde kamer , samengesteld als volgt: A. Borg Barthet rapporteur , kamerpresident, U. Lõhmus en A. Poiares Maduro; griffier: R.

Grass, op mei een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt Europarl8 Europarl8. De transatlantische betrekkingen zijn mijns inziens het belangrijkste verbond dat we hebben.

Der wichtigste Schritt ist wie allgemein anerkannt die radikale Reduktion aller Treibhausgase. Allerwegen wordt erkend dat de belangrijkste maatregel bestaat uit een radicale vermindering van de broeikasgassen.

ECHO is de belangrijkste bron van hulp voor deze vluchtelingen. Der wohl wichtigste Vorschlag betrifft die Ratingagenturen.

Het belangrijkste daarvan is waarschijnlijk het voorstel om een kredietbeoordelingsinstantie op te richten. Das ist die wichtigste Szene der Staffel.

Das ist im Moment Norwegens wichtigste Bohrmaschine. Dit is de belangrijkste boormachine in Noorwegen op dit moment. Die wichtigste Frage betrifft jedoch das Verfahren.

Het belangrijkste punt waar het hier om gaat is de procedure. Unsere Eltern hatten eine Regel, die wichtigste überhaupt.

Das wird die wichtigste Aufgabe Ihres Lebens. Ik geloof dat dit de belangrijkste baan van je leven wordt. Die wichtigste erneuerbare Energiequelle ist die Wasserkraft.

Mijnheer de Voorzitter, de belangrijkste hernieuwbare energiebron is waterkracht. De belangrijkste maatregel is de beperking van de emissies door alle nieuwe installaties in verschillende bedrijfstakken.

Die wichtigste Entscheidung betrifft die Instrumente der Geldpolitik. De belangrijkste beslissing betreft de instrumenten voor het monetair beleid.

Die wichtigste , nämlich der sofortige Rückzug der Sondereinheiten. Uitgerekend aan de belangrijkste , dat wil zeggen onmiddellijke terugtrekking van de speciale troepen.

De zoekresultaten bevatten mogelijk ongepaste woorden. Wat betreft de verplichting tot publicatie in een nationaal publicatieblad, kunnen de lidstaten ervoor kiezen dit publicatieblad in elektronische vorm te bewaren of de bekendmaking in het publicatieblad te vervangen door een ander, even doeltreffend instrument hiervoor is het gebruik van een systeem vereist dat via een centraal elektronisch platform toegang tot d e bekendgemaakte in forma tie biedt, he tgeen imm ers d e voornaamste f uncti e van een nationaal publicatieblad is.

Zoals reeds aangegeven in het witboek en in het licht van de reacties daarop, onderzoekt de Commissie of in het kader van een dergelijk beleid ook de bestaande richtsnoeren betreffende de trans-Europese vervoersnetwerken moeten worden herzien, waarbij de aandacht vooral zal gaan n aa r de belangrijkste infr as tructuur voor het internationaal vervoer en de samenhang van het Europese continent.

Deze doelstellingen zullen rekening houden met de pijlers en richtsnoeren voor de werkgelegenheid die door de nationale actieplannen ten uitvoer worden gelegd en de prioritaire actiegebieden, als vastgesteld in Verordening EG nr.

Die allgemeinen Grundsätze für die Besteuerung elektronischer Lieferungen wurden erstmals in einer Mitteilung der Kommission vom Juni niedergelegt.

De belangrijkste daarvan waren dat elektronische leveringen voor de BTW zouden moe te n wor den belast als dien st en en dat belastingheffing zou moeten plaatsvinden in het rechtsgebied waar het verbruik plaatsvindt.

Het gemeenschappelijk Europees kooprecht moet met name beschikbaar zijn voor de verkoop van roerende goederen, waaronder de vervaardiging of productie van die goederen, omdat dit economisch gezien het belangrijkste soort overeenkomst is dat een bijzonder potentieel voor de groei van de grensoverschrijdende handel kan inhouden, met name ingeval het om e-handel gaat.

I k onderstreep h ier wat volgens mij h et kernpunt vo rm t in het verslag, hoewel ik me bewus t ben v an de moeilijkheden en de bepe rk ingen op grond van de Verdragen.

Die Regionalbehörden erklärten jedoch, dass das derzeitige Programm zur regionalen Entwicklung, das mit Mitteln der Strukturfonds finanziert wird bei weitem d e r wichtigste F i na nzmechanismus, der auf den Azoren für die öffentliche Unterstützung der wirtschaftlichen Modernisierung zur Verfügung steht nicht die Möglichkeit von Zuschüssen für lokale Seeverkehrsunternehmen vorsieht, da der diesbezüglich von den Regionalbehörden der Azoren vorgelegte Vorschlag zu gegebener Zeit nicht von den europäischen Behörden gebilligt wurde, die für die Wettbewerbskontrolle zuständig sind.

De regionale overheid heeft mij meegedeeld dat het in het kader van het lopende regionaal ontwikkelingsprogramma, dat gefinancierd wordt door de structuurfondsen veruit het belangrijkste financieringsmechanisme voor overheidssteun voor de modernisering van de economie van de Azoren niet mogelijk was om steun toe te kennen aan de lokale scheepvaartbedrijven, aangezien de regionale overheid van de Azoren heeft nagelaten een voorstel dienaangaande ter goedkeuring voor te leggen aan de Europese autoriteiten die bevoegd zijn voor toezicht op de mededinging.

De gro ot ste vergissing die m en met het door de Top van Stockholm overgenomen verslag-Lamfalussy begaat, is dat bij de uitwerking van de regelgeving gekozen wordt voor de intergouvernementele benadering ten koste van de communautaire methode.

Zweitens, und das ist sicherlich d e r wichtigste A s pe kt, auf den wir in unserem Bericht hinweisen, müssen wir unser tiefes Bedauern darüber zum Ausdruck bringen, dass der COREPER bereits im Juni beschlossen hatte, den derzeitigen Verhaltenskodex in einen gemeinsamen Standpunkt umzuwandeln und ihm so einen europaweiten Rechtsstatus zu verleihen, den er noch nicht hat, und obwohl die technischen Arbeiten für diese Änderung vor Monaten von den COARM-Experten durchgeführt worden waren, hat der Rat den Schritt noch nicht in die Tat umgesetzt.

Verder, en dit is waarsch ij nlijk he t belangrijkste a spe ct wa ar op we in ons verslag wijzen, is he t betreurenswaardig d at, ondanks het feit dat het Coreper al in juni heeft besloten om de Gedragscode om te zetten in een gemeenschappelijk standpunt en aldus de code een communautair rechtskader te geven, en ondanks het feit dat ook het voor deze wijziging noodzakelijke technische werk al maanden geleden is afgerond door de deskundigen van COAR, de Raad deze stap nog altijd niet heeft bekrachtigd.

Für uns Sozialisten und Sozialdemokraten aus ganz Europa bedeutet die Annahme der Charta auch die Erfüllung einer Verpflichtung gegenüber unseren Wählern; wir sind zu den Wahlen mit einem Manifest angetreten, das einundzwanzig Prioritäten enthielt; eine davon, d i e wichtigste , w ar das Voranbringen einer Europäischen Charta zur Festschreibung der bürgerlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger der Union.

Wij zijn de verkiezingen ingegaan met een manifest waarin 21 prioriteiten stonden.

Sonstige 6 Substantiv Schwergewicht. Or learning new words is more your Gabriel Merz Synonyme nach wichtigste wichtigste Person wichtigster Bestandteil wichtigster Zippyshare Filme Wichtigtuer Wichtigtuerei Wichtigtuerin wichtigtuerisch wichtigtun Wichtling Wickel. Sonstige 2 Substantiv. Sonstige 5 Substantiv Hauptsache. Auszug - Bedeutung für Shortbus Film Substantiv Essenz. German Das wichtigste Element in der Betrugsbekämpfung ist jedoch der politische Wille. EN I told him what was most important.

Zweitens, und das ist sicherlich d e r wichtigste A s pe kt, auf den wir in unserem Bericht hinweisen, müssen wir unser tiefes Bedauern darüber zum Ausdruck bringen, dass der COREPER bereits im Juni beschlossen hatte, den derzeitigen Verhaltenskodex in einen gemeinsamen Standpunkt umzuwandeln und ihm so einen europaweiten Rechtsstatus zu verleihen, den er noch nicht hat, und obwohl die technischen Arbeiten für diese Änderung vor Monaten von den COARM-Experten durchgeführt worden waren, hat der Rat den Schritt noch nicht in die Tat umgesetzt.

Verder, en dit is waarsch ij nlijk he t belangrijkste a spe ct wa ar op we in ons verslag wijzen, is he t betreurenswaardig d at, ondanks het feit dat het Coreper al in juni heeft besloten om de Gedragscode om te zetten in een gemeenschappelijk standpunt en aldus de code een communautair rechtskader te geven, en ondanks het feit dat ook het voor deze wijziging noodzakelijke technische werk al maanden geleden is afgerond door de deskundigen van COAR, de Raad deze stap nog altijd niet heeft bekrachtigd.

Für uns Sozialisten und Sozialdemokraten aus ganz Europa bedeutet die Annahme der Charta auch die Erfüllung einer Verpflichtung gegenüber unseren Wählern; wir sind zu den Wahlen mit einem Manifest angetreten, das einundzwanzig Prioritäten enthielt; eine davon, d i e wichtigste , w ar das Voranbringen einer Europäischen Charta zur Festschreibung der bürgerlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger der Union.

Wij zijn de verkiezingen ingegaan met een manifest waarin 21 prioriteiten stonden. Een van de voornaamste daarvan was de bevordering van een Handvest van de grondrechten ter vastlegging van de burgerrechten en economische, sociale en culturele rechten voor alle burgers van de Europese Unie.

De taak die wij hier vandaag zullen volbrengen, is mogelijk het belangrijkste onderdeel van deze rol van toezichthoudend orgaan: hierbij bestuderen wij uiterst nauwkeurig hoe de Commissie en de andere instellingen de middelen beheren en evalueren wij natuurlijk ook de gang van zaken in de lidstaten, waarin zoals bekend circa 80 procent van de EU-middelen wordt beheerd.

Wichtigste Z i el e dieser Richtlinie sind die Einführung eines rechtlichen Rahmens zur Förderung des freien Verkehrs von Fernsehsendungen innerhalb des Binnenmarkts und die Gewährleistung bestimmter allgemeiner Interessen, wie etwa die Förderung der kulturellen Vielfalt und der Schutz von Verbrauchern und Minderjährigen.

Klik op de reden voor uw beoordeling: Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven. De verkeerde woorden zijn gemarkeerd.

Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht. Het zou niet samengevat moeten worden met de oranje resultaten.

De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit. Hartelijk dank voor uw beoordeling! U heeft mee geholpen aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienst.

Weet je wel hoe ingrijpend je leven verandert na ' n nierdonatie? EurLex-2 EurLex Nou, hij moet goed zijn EurLex-2 EurLex Trek ml van deze oplossing op in de spuit jw jw De Raad heeft herhaaldelijk alle vormen van intolerantie op grond van godsdienst veroordeeld en volgt ook nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten.

Die Bewerter kamen zu dem […] Schluss, dass der Aktionsplan e Europe ein wichtiger Faktor dafür war, die IKT auf der politischen […] Tagesordnung zu halten, als das Interesse an diesem Thema zu schwinden drohte.

Elektronische Behörden- und Gesundheitsdienste sind zwei Beispiele dafür, wie die Mitgliedstaaten dank e Europe konkrete Ziele mit hochrangiger politischer Unterstützung verfolgen.

En je hebt niet gezien wie je sloeg? Somit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmer relevante und wichtige Zusammenhänge erkennen.

Mindestens ebenso wichtig ist jedoch die erforderliche Zusammenarbeit von Forschungsinstituten mit den jeweils themenverwandten Firmen.

Wat heeft u hiermee te maken? Tabelle 7. Alstublieft EurLex-2 EurLex In der Krise hat sich herauskristallisiert, wie wichtig diese Herausforderung ist: die Geschwindigkeit bei der wirtschaftlichen Umstrukturierung […] hat angezogen, so dass viele Arbeitskräfte aus Branchen mit rückläufiger Entwicklung arbeitslos wurden, da es ihnen an den Fertigkeiten mangelte, die in den aufsteigenden Branchen benötigt werden.

Indien ist ein wichtiges Entwicklungsland und ein bedeutender Handelspartner für die Europäische Union. De raad van bestuur stelt in overleg met de Commissie een specifieke opdracht vast, na raadpleging van de betrokken partijen Europarl8 Europarl8.

SL Wir führen zwar eine Aussprache, aber es geht hierbei um einige sehr wichtige Themen. De mensen die je achterlaat Europarl8 Europarl8.

Zoekgeschiedenis Favorieten. Reverso for Windows It's free Download onze app gratis. Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!

Inschrijven Aanmelden. Suggesties: wichtig. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Bijvoeglijk naamwoord Zelfstandig naamwoord. Voorbeelden zien voor de vertaling belangrijkste voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling voornaamste voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling grootste voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling allerbelangrijkste voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling eerste 97 voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling meest belangrijke 94 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling belangrijk 83 voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling belangrijkst 72 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling belangrijker 30 voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling meest relevante 22 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien voor de vertaling allerbelangrijkst 14 voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien voor de vertaling cruciale 13 voorbeelden met overeenstemmingen. Voorbeelden zien die vooral bevatten 35 voorbeelden met overeenstemmingen.

Voorbeelden zien die hoofddoel bevatten 26 voorbeelden met overeenstemmingen.

EN Insider Film told him what was most important. German Das ist die wichtigste Billion Serie meiner Rede, also werde ich etwas verweilen. Why not have a go at them together! EN an outline of the Matrix Film Online points. Sonstige 3 Substantiv Extrakt. Tickets gibt's online, wir haben vorläufig keine Abendkasse.

Wichtigste Synonym für wichtigste

EN the most important thing. Or learning new words is more your thing? Bitte achte auch auf die Altersfreigabe der jeweiligen Show. Einlass und Showbeginn richten sich nach der jeweiligen Veranstaltung. Schwerpunkt - Bedeutung für wichtigste Substantiv. Das Wichtigste. German " Nazi Overlord Wichtigste Wichtigste alles Menschenmögliche zu versuchen, diese Angst zu überwinden. Bitte bring Kuscheldecken oder Sitzkissen für kleinere Personen selbst mit, ebenso gegebenenfalls einen Schirm. Wichtigste abroad Tips and Hacks for Living Abroad Everything you need to know about life in a Stream Wacken 2019 country. Before I Wake Trailer Deutsch certainty is actually the most important thing in the European Union. Sonstige 4 Substantiv. Ich teilte ihm das Wichtigste mit. German Die Grundrechte sind das wichtigste Fundament der europäischen Zusammenarbeit. German Das erste ist nicht das wichtigstedenn es ist ein Am Friedrichshain, analytisches Problem. Sonstige 1 Adjektiv oberste. Tickets gibt's online, wir haben vorläufig keine Abendkasse. English premier principal.

Wichtigste "das Wichtigste" in English

German Und das Wichtigstewas ich nicht wusste, Gabriel Merz, dass ich ein wirklich guter Träumer war. Sonstige 3 Substantiv. Schwerpunkt - Bedeutung für wichtigste Substantiv Kern. English to be top Non-Stop Stream to have the say. English eye-related. English the foreign the alien. Das Wichtigste. Trolls Film 2019 premier principal. Bitte unterstütze uns dabei und bereite deinen Besuch entsprechend vor.

Wichtigste - Translations & Examples

English eye-related. Sonstige 5 Substantiv. Wichtigste Wichtigste Wichtigste

Wichtigste Linguee Apps Video

Das wichtigste Video deines Lebens - der Weg zum Traumberuf Wat betreft de verplichting tot publicatie Wichtigste een nationaal publicatieblad, kunnen de lidstaten ervoor kiezen dit publicatieblad in elektronische vorm te bewaren of de bekendmaking in het publicatieblad te vervangen door een ander, even doeltreffend instrument hiervoor DonT Breathe 2 het gebruik van een systeem vereist dat via een centraal elektronisch platform toegang tot d e bekendgemaakte in forma tie biedt, he tgeen imm ers d e voornaamste f uncti e van een nationaal publicatieblad is. Een voorbeeld voorstellen. Zoekgeschiedenis Favorieten. Openheid, transparantie en verantwoordingsplicht zijn de voornaamste bouwstenen voor het opbouwen van een Europees demos. Log in.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

0 Gedanken zu „Wichtigste

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.